Contactgegevens
T 078 - 20 43 004 078 - 20 43 004

Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze voorwaarden zijn onder uitdrukkelijke terzijdestelling van daarmee in strijd zijnde voorwaarden van de opdrachtgever of de cliënt van toepassing in de verhouding tussen de opdrachtgever of de cliënt en Rechtsbijstand Nederland B.V., hierna te noemen Rechtsbijstand Nederland.

Opdracht

1.1. Opdrachtnemer is altijd Rechtsbijstand Nederland en nimmer een partner of werknemer van Rechtsbijstand Nederland. Het bepaalde in artikel 7:407 lid 2 BW is op opdrachten aan Rechtsbijstand Nederland uitgesloten.

1.2. Rechtsbijstand Nederland bepaalt de wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd. Het bepaalde in art. 7:404 BW wordt uitgesloten.

1.3. Cliënt is degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht. Indien de opdracht door een ander wordt verstrekt dan de cliënt, kan Rechtsbijstand Nederland een schriftelijke opdracht, ondertekend door cliënt, verlangen.

1.4. Rechtsbijstand Nederland neemt door aanvaarding van de opdracht een inspanningsverbintenis op zich. Rechtsbijstand Nederland voert de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uit. Niet wordt ingestaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

1.5. Opdrachtgever dient alle voor behandeling van de opdracht noodzakelijke gegevens en informatie aan Rechtsbijstand Nederland te verschaffen. Indien hieraan niet wordt voldaan, is Rechtsbijstand Nederland gerechtigd tot opschorting van de uitvoering van de opdracht. Tot deze noodzakelijke gegevens behoren de ingevolge de Wet Identificatie bij Dienstverlening vereiste identificatiegegevens.

1.6.Opdrachtgever dient Rechtsbijstand Nederland onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die van belang zijn voor de uitvoering van de opdracht. Voorts staat de opdrachtgever in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de aan Rechtsbijstand Nederland verstrekte gegevens en informatie.

Honorarium

2.1. Rechtsbijstand Nederland is gerechtigd om periodiek haar tarieven aan te passen.

2.2. Op eerste verzoek zal Rechtsbijstand Nederland de opdrachtgever een specificatie van haar in rekening gebrachte werkzaamheden verstrekken.

Declaraties

3.1. Door het verlenen van de opdracht en de aanvaarding daarvan door Rechtsbijstand Nederland, aanvaardt de opdrachtgever aansprakelijkheid voor de voldoening van de met betrekking tot de opdracht verrichte werkzaamheden.

3.2. De opdrachtgever is aan Rechtsbijstand Nederland een voorschot verschuldigd op het aan haar toekomende, indien en voor zover door Rechtsbijstand Nederland ter zake een voorschot in rekening wordt gebracht.

3.3. Rechtsbijstand Nederland is gerechtigd gedurende de uitvoering van de opdracht tussentijds te declareren.

3.4. Indien de opdrachtgever een ander is dan de cliënt, is zowel de opdrachtgever als de cliënt hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van al hetgeen Rechtsbijstand Nederland in verband met de opdracht toekomt.

3.5. De betalingstermijn van declaraties is veertien dagen na factuurdatum.

Opschorten, klachten

4.1. Indien een declaratie, dan wel een voorschot als bedoeld in artikel 3, na afloop van de betalingstermijn en ondanks schriftelijke aanmaning tot betaling van de zijde van Rechtsbijstand Nederland, niet wordt voldaan, kan de uitvoering van de opdracht worden opgeschort. Van deze opschorting zal de opdrachtgever direct schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

4.2. Op de dienstverlening van Rechtsbijstand Nederland is geen externe klachten- en geschillenregeling van toepassing. Klachten over declaraties en prestaties van Rechtsbijstand Nederland dienen binnen drie maanden na het moment waarop kennisgenomen werd of redelijkerwijs kennisgenomen had kunnen worden van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven te worden ingediend bij de leiding van deze Vennootschap. Het indienen van een klacht ontheft een klager niet van de tijdige voldoening van declaraties en laat het bepaalde in het eerste lid onverlet.

Rente- en incassokosten

5.1. Indien de opdrachtgever de declaratie niet binnen de betalingstermijn voldoet, is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment is de opdrachtgever aan Rechtsbijstand Nederland de wettelijke handelsrente verschuldigd over het volledige factuurbedrag.

5.2. Indien Rechtsbijstand Nederland incassomaatregelen moet nemen ter incassering van openstaande facturen, wordt de opdrachtgever tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van tien procent van de openstaande vordering, met een minimum van € 250,00.

5.3. In dit artikel wordt met opdrachtgever tevens de cliënt bedoeld in het geval artikel 3.4 toepassing vindt.

Aansprakelijkheid

6.1. Indien in de werkzaamheden die worden verricht ter uitvoering van de aan Rechtsbijstand Nederland verstrekte opdracht een of meer fouten worden gemaakt is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval Rechtsbijstand Nederland aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van verzekeraars is.

6.2. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien Rechtsbijstand Nederland aansprakelijk is voor de fouten van ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

6.3. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt eveneens indien Rechtsbijstand Nederland haar diensten heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.

6.4. Deze aansprakelijkheidsbeperking is mede gemaakt ten behoeve van de aan Rechtsbijstand Nederland verbonden medewerkers, partners en alle overigen die op haar kantoren werkzaam zijn, al dan niet in loondienst, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.

Archivering

7.1. Nadat de opdracht door Rechtsbijstand Nederland is beëindigd, staan alle in het dossier aanwezige van de opdrachtgever afkomstige originele stukken aan deze ter beschikking. De opdrachtgever kan deze desgewenst bij Rechtsbijstand Nederland opvragen. Rechtsbijstand Nederland zal het overblijvende dossier gedurende zeven jaar bewaren. Na afloop van de termijn van zeven jaar zal het dossier worden vernietigd.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1. Op de overeenkomst tussen Rechtsbijstand Nederland en haar opdrachtgevers en cliënten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend kunnen worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

94%

Scherpe tarieven, goedkoper dan de meeste notarissen

95%

20 jaar ervaring met de afwikkeling van boedels

100 dagen

Korte reactietijden

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang