Contactgegevens
T 078 - 20 43 004 078 - 20 43 004

Privacyverklaring

Verantwoordelijke

Rechtsbijstand Nederland B.V., gevestigd aan Fruiteniersstraat 23, 3334 KA Zwijndrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.rechtsbijstandnederland.nl

Fruiteniersstraat 23

3334 KA Zwijndrecht

078-7999932

Persoonsgegevens die wij verwerken

De verantwoordelijke verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Advies midden- en kleinbedrijf inzake juridische vraagstukken:

- Voor- en achternaam;

- Geslacht;

- Adresgegevens;

- Telefoonnummer;

- E-mailadres;

- Schuldeisers;

- Debiteuren;

- Schulden;

- Overigens persoonsgegevens actief door u of door bij de dienstverlening betrokken partijen zijn verstrekt.

Afwikkeling nalatenschap voor erven:

- Voor- en achternaam;

- Geslacht;

- Adresgegevens;

- Geboortedatum;

- Overlijdensdatum;

- Geboorteplaats;

- Burgerlijke staat;

- Burgerservicenummer;

- Telefoonnummer;

- E-mailadres;

- Gegevens identiteitsbewijs of paspoort;

- Inkomsten;

- Uitgaven;

- Schuldeisers;

- Debiteuren;

- Schulden;

- Kentekens van voertuigen;

- Registergoederen;

- Pensioenaanspraken;

- Verzekeringen;

- Overigens persoonsgegevens die actief door u of door bij de dienstverlening betrokken partijen zijn verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De verantwoordelijke verwerkt in uitzonderlijke gevallen de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- Ras (waarneembaar op basis van de gegevens op het identiteitsbewijs).                                                            

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De verantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de verstrekking van juridisch advies aan ondernemers en de afwikkeling van een nalatenschap voor erven op basis van een overeenkomst.

Geautomatiseerde besluitvorming

De verantwoordelijke neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van verantwoordelijke) tussen zit. De verantwoordelijke gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

- Smart FMS van Smart FMS B.V.: voor de uitvoer van de administratieve werkzaamheden die voortvloeien uit de hoedanigheid van juridisch adviseur en executeur en het beheren van de persoonsgegevens.

- Anntac van Anntac B.V.: voor de digitale archivering van documenten en correspondentie behorende tot de administraties van opdrachtgevers.

- Microsoft Office van Microsoft: voor de uitvoer van administratieve werkzaamheden die voortvloeien uit de hoedanigheid van juridisch adviseur en executeur.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Verantwoordelijke bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn van 7 jaar, conform artikel 52 AWR.

Delen van persoonsgegevens met derden

Verantwoordelijke deelt uw persoonsgegevens enkel met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Verantwoordelijke blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Verantwoordelijke gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door verantwoordelijke en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rechtsbijstandnederland.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Verantwoordelijke wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Verantwoordelijke neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@rechtsbijstandnederland.nl.

Scherpe tarieven, goedkoper dan de meeste notarissen

20 jaar ervaring met de afwikkeling van boedels

Korte reactietijden

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen